Monday, January 9, 2012

नाम, पदनाम,मोबाइल,नम्बर,फोन,नम्बर

सं. नाम पदनाम मोबाइल नम्बर फोन नम्बर
1
डा० धर्म सिंह सैनी मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश 9453004011 0522-2237114/2239085
2
श्री अनिल संत सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
0522-2238220
Fax-2238054
3
श्रीमती अनीता श्री मेश्राम विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
9454411780 0522-2214017
0522-2235609

4
श्री ज्ञान सिंह विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
9454412642 0522-2238526
0522-2213486

5
श्री हरेन्द्र वीर सिंह विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
9415704222 0522-2238093
0522-2213483

6
श्री विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
0522-2238118
7
श्री संयुक्त सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
-
8
श्री दिनेश चन्द्र कनौजिया शिक्षा निदेशक (बेसिक
) 9415021592 0522-2780412,2780391
9
श्रीमती ममता श्रीवास्तव अपर शिक्षा निदेशक (शिविर
) 0522-2780392
10
डा. अवध नरेश शर्मा संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक
) 9415360507 0522-2780391
11
श्रीमती शशि किरण त्रिपाठी उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी)

No comments: